DICOPUR M750 250 ml

7.60

Nie je na sklade

Kategórie: ,

Popis

DICOPUR M750

Balenie: 250 ml

DICOPUR M750 je herbicíd na ničenie citlivých dvojklíčnolistových burín v obilninách, na lúkach (v trávnikoch), pasienkoch a v semenných porastoch tráv.

Účinná látka: 750 g/l MCPA
Úprava: kvapalný koncentrát
Spôsob účinku: systémový

Pôsobenie prípravku:
Dicopur M 750 má systémový účinok. Do rastliny preniká cez listy a pri prúdení rastlinných štiav sa dostáva do pletív. Nepriaznivo ovplyvňuje delenie buniek, spôsobuje deformáciu listov a stoniek, až nakoniec rastlina hynie.

Citlivé buriny:
kapsička pastierska, mrlík biely, pichliač roľný, pupenec roľný, iskerníky, reďkev ohnicová, štiavce, horčica roľná, peniažtek roľný

Stredne citlivé buriny:
láskavce, chrysantémovka siatinová, konopnica poľná, nezábudka roľná, mak vlčí, veroniky

SPOSOB APLIKÁCIE A METODICKÉ POKYNY:

jačmeň, pšenica, raž, ovos: aplikujte v obilninách bez podsevu v dobe plného odnožovania až po začiatok stĺpkovania. Je ho možné miešať s DAM 390, čím sa zvyšuje jeho biologická účinnosť proti burinám ale často má fytoxické účinky na obilniny (popálenie listov). Dicopur M 750 patrí medzi prípravky skupiny “A” – preto je potrebné dodržať podmienky miešania (pozri Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín, kap. 4.2 – Zásady použitia pesticídov v zmesi s DAM 390, bod 4)

tritikale: aplikujte od vývinu 4. listu do konca odnožovania. Nekombinujte s DAM 390, má fytoxické účinky na obilniny (popálenie listov). Dicopur M 750 patrí medzi prípravky skupiny “A” – preto je potrebné dodržať podmienky miešania (pozri Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín, kap. 4.2 – Zásady použitia pesticídov v zmesi s DAM 390, bod 4). Ošetrujte len zdravé a nepoškodené porasty, pri teplotách nad + 10°C.

obilniny s podsevom ďateliny: Aplikujte v dobe kedy má ďatelina vyvinuté 2 trojlístky

lúky a pasienky (trávniky): aplikujte najskôr tri dni po kosení (kým sa uzavrú rany na listoch), proti iskerníku prudkému na jar pri výške 15 cm až do fázy pupeňov

trávy – semenné porasty: aplikujte pri výške porastu 25-30 cm

ríbezľa červená, ríbezle stromkové, egreš: Proti Pupencu a citlivým dvojklíčnolistovým burinám aplikujte po zbere, ku krom alebo stromčekom pri nižšom tlaku, teplote do 20°C a za bezvetria. Postrek nesmie zasiahnuť listy ríbezle. Možnosť použitia aj v stromkových egrešoch a ríbezliach proti výmladkom ríbezle zlatej (meruzalky)

vinič: Proti Pupencu od konca júla do augusta len pri vysokom vedení, v období skončenia diferenciacie kvetných pupeňov. Aplikujte pri nižšom tlaku väčšími kvapkami, pri teplote do 20°C a za bezvetria. Nesmú byť zasiahnuté listy viniča.

Príprava postrekovej kvapaliny:
Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou a doplňte vodou na požadovaný objem. Postrekovú kvapalinu nepripravujte nikdy do zásoby. Pripravenú postrekovú kvapalinu neodkladne spotrebujte.

UPOZORNENIE:
– aplikáciu na trávniky vykonávajte vždy najskôr až 3 dni po kosení trávy
– kosenie trávy uskutočnite najskôr 3 dni po aplikácii herbicídu
– neskrmovať pokosenú trávu po predchádzajúcom ošetrení herbicídom
– pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie
– pri práci s prípravkom používajte osobné ochranné pomôcky

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina

Škodlivý činiteľ

Koncentrácia v %

Dávka do 4-5l vody na 100m2

Čakacia lehota v dňoch

Povolené kombinácie a poznámky

jačmeň ozimný

Dvojklíčnolistové buriny

10 ml

AT

pšenica ozimná

Dvojklíčnolistové buriny

10 ml

AT

raž

Dvojklíčnolistové buriny

10 ml

AT

jačmeň jarný

Dvojklíčnolistové buriny

7 ml

AT

ovos

Dvojklíčnolistové buriny

7 ml

AT

pšenica jarná

Dvojklíčnolistové buriny

7 ml

AT

tritikale

Dvojklíčnolistové buriny

7 ml

AT

obilniny s podsevom ďateliny

Dvojklíčnolistové buriny

7 ml

AT

lúky a pasienky

Dvojklíčnolistové buriny

18-20 ml

14 dní

trávy – semenné porasty

Dvojklíčnolistové buriny

7-10 ml

AT

ríbezle

Pupenec

20 ml

AT

ríbezle

Výmladky ríbezle zlatej

20 ml

AT

stromčekové porasty

egreše

Výmladky ríbezle zlatej

20 ml

AT

stromčekové porasty

vinič

Pupenec

18 ml

AT

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.07 kg