Obchodne podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti : Polnosev s.r.o
Ulica a číslo : Priemyselná 5795
Mesto a PSČ : Michalovce, 071 01
Štát : Slovensko
IČ: 36598496
DIČ:

Zodpovedná osoba a kontakt

Ing. Peter Meheš

0905456861

polnosev@gmail.com

Pracovná doba : 8:00 – 16:00 Po – Pia.

Nakupovanie tovaru na našej internetovej stránke môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu https://www.prezahradkara.sk je spoločnosť: POĽNOSEV, s.r.o. so sídlom: Priemyselná 5795, IČO: 36598496, DIČ: 2022076494, IČ DPH: SK2022076494, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 17163/V.

I. Objednávka

 1. Spotrebiteľ (kupujúci) objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na https://www.prezahradkara.sk  písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Pri každej objednávke je spotrebiteľ povinný uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Objednávka bude potvrdená bezodkladne po jej doručení a predávajúci sa skontaktuje so spotrebiteľom za účelom overenia objednávky, spôsobu dopravy a oznámenia dodacej lehoty, alebo termín odberu, konečnej ceny a spôsobu úhrady.Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade momentálnej nedostupnosti objednanej odrody osiva nahradiť toto osivo podobnou odrodou v tej iste cene.
 5. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom alebo na inom trvanlivom nosiči). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu preukázateľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

II. Dodacie lehoty

 1. Dodacie lehoty sa môžu líšiť pre rôzne druhy produktov. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.
 2. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. V takomto prípade bude spotrebiteľ informovaný o tejto skutočnosti a v prípade nesúhlasu spotrebiteľa s dodacou lehotou môže spotrebiteľ odstúpiť od objednávky.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho.
 2. Spotrebiteľ berie na vedomie, že za objednaný produkt má povinnosť zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov.
 3. Spotrebiteľ (kupujúci) uhrádza tovar:
 • dobierkou – objednaný tovar je odoslaný prepravnou službou a pri prevzatí je tento tovar uhrádzaný v hotovosti (alebo platobnou kartou) priamo na mieste prepravcovi.
 • prevodom na bankový účet predávajúceho – pri výbere tejto možnosti je kupujúcemu zaslaný zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Objednaný tovar je expedovaný po pripísaný platby na bankový účet predávajúceho.
 • v hotovosti (na predajni) – pri osobnom odbere tovaru v sídle predávajúceho.
 1. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie.
 2. Výška nákladov na dopravu bude potvrdená spotrebiteľovi pri overovaní – potvrdení objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

Cenník dopravy:

 1. Slovenská pošta: rôzne varianty cien dopravy v závislosti od dodania na adresu alebo na poštu ako aj v závislosti od hmotnosti. Cenu dopravy si kupujúci navolí pred samotným odoslaním objednávky. U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. O tomto je kupujúci vopred informovaný. Maximálna hmotnosť jednej zásielky je 30 kg.
 2. Osobný odber: bezplaltne

Prevzatie tovaru osobne priamo v predajni počas otváracích hodín (pracovné dni od 8:00 – 16:00) na adrese: Priemyselná 5795, 071 01 Michalovce

IV. Preberanie tovaru

 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.
 2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, spotrebiteľovi odporúčame zásielku neprevziať a požiadať  zasielateľskú spoločnosť o spísanie Zápisu o škode na zásielke a následne kontaktovať predávajúceho.
 3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom prevzatím veci. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
 4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

 V. Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dníodo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti. Ak predávajúci poskytol informačné povinnosti dodatočne, najneskôr do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti.
 2. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti ani dodatočne, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 3. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený v závere obchodných podmienok.
 4. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho. Náklady na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré prevzal pri jeho kúpe.

Produkt nevracajte na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
 3. Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy:

(a) Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

(b) Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

(c) Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

(d) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 1. Povinnosti spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy:

(a) Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

(b) Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

(c) Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak sa produkt nevyrába alebo sa prestal vyrábať a ak sa zmenila cena dodávateľa produktu.
 2. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorého ochranný obal bol po dodaní tovaru porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

VI. Záruka a servis

 1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.
 2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, nepoškodený, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.
 3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VIIReklamačný poriadok

 1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.
 2. Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady.
 3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
 4. Práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 5. Doklad o kúpe výrobku, prípadne aj záručný list sú dokladmi práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Ak sa vyskytne v záručnej dobe závada, výrobok a tieto doklady je povinný spotrebiteľ predložiť predávajúcemu, kde si môže uplatniť reklamáciu.
 6. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní; v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok
 7. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 8. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 9. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 10. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Adresa na uplatnenie reklamácie: POĽNOSEV, s.r.o., Priemyselná 5795, 071 01 Michalovce

Akýkoľvek podnet ohľadom našich produktov a internetovej stránky môže spotrebiteľ oznámiť na vyššie uvedenú adresu predávajúceho alebo e-mailom: polnosev@gmail.com. Po preverení podnetu bude predávajúci spotrebiteľa bezodkladne kontaktovať.

VIII. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65, Košice 1,alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť aj platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 IX. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci môže navrhnúť spotrebiteľovi vzhľadom na predávaný sortiment osobný odber finančne náročnejšieho produktu, najmä ak to spotrebiteľovi nespôsobí neprimerané náklady. V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. V prípade nesúhlasu spotrebiteľa s navrhnutým spôsobom bude spotrebiteľovi kúpna cena produktu vrátená, pokiaľ sa nedohodnú inak.
 2. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom.
 4. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 5. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 6. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, písomnú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 7. Orgánom dozoru a dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 102/2014 Z. z. je Slovenská obchodná inšpekcia, Vrátna 3, 040 01 Košice, e-mail: ke@soi.sk

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 25. 05. 2018.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu ( Adresa ) : POĽNOSEV s.r.o., Priemyselná 5795, 071 01 Michalovce

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy: …………………………………………………………………………….

– Číslo zmluvy : ………………………….

– Meno a priezvisko spotrebiteľa: ………………………………………………………………………………………………….

– Adresa spotrebiteľa: …………………………………………………………………………………………………………………

– Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ……………………………………….

– Dátum ……………………………………